Logo

Roblox Color Codes

A list of Roblox Color Codes or BrickColor Codes, including Color, Name, Number, and RGB values supported in most popular Roblox games.

COLORNAMENUMBERRGB
White1rgb(242, 243, 243)
Grey2rgb(161, 165, 162)
Light yellow3rgb(249, 233, 153)
Brick yellow5rgb(215, 197, 154)
Light green (Mint)6rgb(194, 218, 184)
Light reddish violet9rgb(232, 186, 200)
Pastel Blue11rgb(128, 187, 219)
Light orange brown12rgb(203, 132, 66)
Nougat18rgb(204, 142, 105)
Bright red21rgb(196, 40, 28)
Med. reddish violet22rgb(196, 112, 160)
Bright blue23rgb(13, 105, 172)
Bright yellow24rgb(245, 205, 48)
Earth orange25rgb(98, 71, 50)
Black26rgb(27, 42, 53)
Dark grey27rgb(109, 110, 108)
Dark green28rgb(40, 127, 71)
Medium green29rgb(161, 196, 140)
Lig. Yellowich orange36rgb(243, 207, 155)
Bright green37rgb(75, 151, 75)
Dark orange38rgb(160, 95, 53)
Light bluish violet39rgb(193, 202, 222)
Transparent40rgb(236, 236, 236)
Tr. Red41rgb(205, 84, 75)
Tr. Lg blue42rgb(193, 223, 240)
Tr. Blue43rgb(123, 182, 232)
Tr. Yellow44rgb(247, 241, 141)
Light blue45rgb(180, 210, 228)
Tr. Flu. Reddish orange47rgb(217, 133, 108)
Tr. Green48rgb(132, 182, 141)
Tr. Flu. Green49rgb(248, 241, 132)
Phosph. White50rgb(236, 232, 222)
Light red100rgb(238, 196, 182)
Medium red101rgb(218, 134, 122)
Medium blue102rgb(110, 153, 202)
Light grey103rgb(199, 193, 183)
Bright violet104rgb(107, 50, 124)
Br. yellowish orange105rgb(226, 155, 64)
Bright orange106rgb(218, 133, 65)
Bright bluish green107rgb(0, 143, 156)
Earth yellow108rgb(104, 92, 67)
Bright bluish violet110rgb(67, 84, 147)
Tr. Brown111rgb(191, 183, 177)
Medium bluish violet112rgb(104, 116, 172)
Tr. Medi. reddish violet113rgb(229, 173, 200)
Med. yellowish green115rgb(199, 210, 60)
Med. bluish green116rgb(85, 165, 175)
Light bluish green118rgb(183, 215, 213)
Br. yellowish green119rgb(164, 189, 71)
Lig. yellowish green120rgb(217, 228, 167)
Med. yellowish orange121rgb(231, 172, 88)
Br. reddish orange123rgb(211, 111, 76)
Bright reddish violet124rgb(146, 57, 120)
Light orange125rgb(234, 184, 146)
Tr. Bright bluish violet126rgb(165, 165, 203)
Gold127rgb(220, 188, 129)
Dark nougat128rgb(174, 122, 89)
Silver131rgb(156, 163, 168)
Neon orange133rgb(213, 115, 61)
Neon green134rgb(216, 221, 86)
Sand blue135rgb(116, 134, 157)
Sand violet136rgb(135, 124, 144)
Medium orange137rgb(224, 152, 100)
Sand yellow138rgb(149, 138, 115)
Earth blue140rgb(32, 58, 86)
Earth green141rgb(39, 70, 45)
Tr. Flu. Blue143rgb(207, 226, 247)
Sand blue metallic145rgb(121, 136, 161)
Sand violet metallic146rgb(149, 142, 163)
Sand yellow metallic147rgb(147, 135, 103)
Dark grey metallic148rgb(87, 88, 87)
Black metallic149rgb(22, 29, 50)
Light grey metallic150rgb(171, 173, 172)
Sand green151rgb(120, 144, 130)
Sand red153rgb(149, 121, 119)
Dark red154rgb(123, 46, 47)
Tr. Flu. Yellow157rgb(255, 246, 123)
Tr. Flu. Red158rgb(225, 164, 194)
Gun metallic168rgb(117, 108, 98)
Red flip/flop176rgb(151, 105, 91)
Yellow flip/flop178rgb(180, 132, 85)
Silver flip/flop179rgb(137, 135, 136)
Curry180rgb(215, 169, 75)
Fire Yellow190rgb(249, 214, 46)
Flame yellowish orange191rgb(232, 171, 45)
Reddish brown192rgb(105, 64, 40)
Flame reddish orange193rgb(207, 96, 36)
Medium stone grey194rgb(163, 162, 165)
Royal blue195rgb(70, 103, 164)
Dark Royal blue196rgb(35, 71, 139)
Bright reddish lilac198rgb(142, 66, 133)
Dark stone grey199rgb(99, 95, 98)
Lemon metalic200rgb(130, 138, 93)
Light stone grey208rgb(229, 228, 223)
Dark Curry209rgb(176, 142, 68)
Faded green210rgb(112, 149, 120)
Turquoise211rgb(121, 181, 181)
Light Royal blue212rgb(159, 195, 233)
Medium Royal blue213rgb(108, 129, 183)
Rust216rgb(144, 76, 42)
Brown217rgb(124, 92, 70)
Reddish lilac218rgb(150, 112, 159)
Lilac219rgb(107, 98, 155)
Light lilac220rgb(167, 169, 206)
Bright purple221rgb(205, 98, 152)
Light purple222rgb(228, 173, 200)
Light pink223rgb(220, 144, 149)
Light brick yellow224rgb(240, 213, 160)
Warm yellowish orange225rgb(235, 184, 127)
Cool yellow226rgb(253, 234, 141)
Dove blue232rgb(125, 187, 221)
Medium lilac268rgb(52, 43, 117)
Slime green301rgb(80, 109, 84)
Smoky grey302rgb(91, 93, 105)
Dark blue303rgb(0, 16, 176)
Parsley green304rgb(44, 101, 29)
Steel blue305rgb(82, 124, 174)
Storm blue306rgb(51, 88, 130)
Lapis307rgb(16, 42, 220)
Dark indigo308rgb(61, 21, 133)
Sea green309rgb(52, 142, 64)
Shamrock310rgb(91, 154, 76)
Fossil311rgb(159, 161, 172)
Mulberry312rgb(89, 34, 89)
Forest green313rgb(31, 128, 29)
Cadet blue314rgb(159, 173, 192)
Electric blue315rgb(9, 137, 207)
Eggplant316rgb(123, 0, 123)
Moss317rgb(124, 156, 107)
Artichoke318rgb(138, 171, 133)
Sage green319rgb(185, 196, 177)
Ghost grey320rgb(202, 203, 209)
Lilac321rgb(167, 94, 155)
Plum322rgb(123, 47, 123)
Olivine323rgb(148, 190, 129)
Laurel green324rgb(168, 189, 153)
Quill grey325rgb(223, 223, 222)
Crimson327rgb(151, 0, 0)
Mint328rgb(177, 229, 166)
Baby blue329rgb(152, 194, 219)
Carnation pink330rgb(255, 152, 220)
Persimmon331rgb(255, 89, 89)
Maroon332rgb(117, 0, 0)
Gold333rgb(239, 184, 56)
Daisy orange334rgb(248, 217, 109)
Pearl335rgb(231, 231, 236)
Fog336rgb(199, 212, 228)
Salmon337rgb(255, 148, 148)
Terra Cotta338rgb(190, 104, 98)
Cocoa339rgb(86, 36, 36)
Wheat340rgb(241, 231, 199)
Buttermilk341rgb(254, 243, 187)
Mauve342rgb(224, 178, 208)
Sunrise343rgb(212, 144, 189)
Tawny344rgb(150, 85, 85)
Rust345rgb(143, 76, 42)
Cashmere346rgb(211, 190, 150)
Khaki347rgb(226, 220, 188)
Lily white348rgb(237, 234, 234)
Seashell349rgb(233, 218, 218)
Burgundy350rgb(136, 62, 62)
Cork351rgb(188, 155, 93)
Burlap352rgb(199, 172, 120)
Beige353rgb(202, 191, 163)
Oyster354rgb(187, 179, 178)
Pine Cone355rgb(108, 88, 75)
Fawn brown356rgb(160, 132, 79)
Hurricane grey357rgb(149, 137, 136)
Cloudy grey358rgb(171, 168, 158)
Linen359rgb(175, 148, 131)
Copper360rgb(150, 103, 102)
Dirt brown361rgb(86, 66, 54)
Bronze362rgb(126, 104, 63)
Flint363rgb(105, 102, 92)
Dark taupe364rgb(90, 76, 66)
Burnt Sienna365rgb(106, 57, 9)
Institutional white1001rgb(248, 248, 248)
Mid gray1002rgb(205, 205, 205)
Really black1003rgb(17, 17, 17)
Really red1004rgb(255, 0, 0)
Deep orange1005rgb(255, 176, 0)
Alder1006rgb(180, 128, 255)
Dusty Rose1007rgb(163, 75, 75)
Olive1008rgb(193, 190, 66)
New Yeller1009rgb(255, 255, 0)
Really blue1010rgb(0, 0, 255)
Navy blue1011rgb(0, 32, 96)
Deep blue1012rgb(33, 84, 185)
Cyan1013rgb(4, 175, 236)
CGA brown1014rgb(170, 85, 0)
Magenta1015rgb(170, 0, 170)
Pink1016rgb(255, 102, 204)
Deep orange1017rgb(255, 175, 0)
Teal1018rgb(18, 238, 212)
Toothpaste1019rgb(0, 255, 255)
Lime green1020rgb(0, 255, 0)
Camo1021rgb(58, 125, 21)
Grime1022rgb(127, 142, 100)
Lavender1023rgb(140, 91, 159)
Pastel light blue1024rgb(175, 221, 255)
Pastel orange1025rgb(255, 201, 201)
Pastel violet1026rgb(177, 167, 255)
Pastel blue-green1027rgb(159, 243, 233)
Pastel green1028rgb(204, 255, 204)
Pastel yellow1029rgb(255, 255, 204)
Pastel brown1030rgb(255, 204, 153)
Royal purple1031rgb(98, 37, 209)
Hot pink1032rgb(255, 0, 191)